زراعت و اصلاح نباتات
(شکل گیری جوامع و تمدن ها بدون پیدایش علوم کشاورزی و زراعت غیر ممکن بود)

 
تاريخ : پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸

اهمیت تناوب زراعت

مقصد از تناوب زراعتی آن است که در یک زمین بصورت متداوم و پی در پی یکنوع نبات بذر نگردد. تناوب زراعتی یکی از پرنسیب های اساسی و ستراتیژیکی در روند موثر زرع نبات در مزارع جهت ارتقاع سطح تولیدات زراعتی به سطح جهان رول ارزنده دارد و آنرا یکی از روش های میدانند که در مورد در آمد های اقتصادی از نگاه تولیدی در خور توجه قرار گرفته بویژه در کشور ها یکه به امکانات محدود در حل مشکلات و معضله های مزرعه یئ رو به رو اند که کشور ما نیز شامل آن می شود.

جهت مفیدیت موضوع نکات چند بطور فشرده بیان میشود.

- برای بلند بردن حاصل فی واحد زمین تناوب زراعتی باید در نظر گرفته شود.

- در صورتیکه تناوب زراعتی مراعات گردد از شدت حمله امراض و آفات تا حدودی کاسته می شود.

- با رعایت تناوب زراعتی زمین تقویه گردیده و حاصل خیزی آن بلند میرود.

- آب آبیاری و مسایل تخنیکی بصورت درست استفا ده می شود.

کاریکه در تناوب زراعتی باید وشاید مد نظر گرفته شود همانا رعایت و داشتن مهارت های فنی و علمی درست آن است بگونه مثال اگر هدف مشخص به اساس مسایل کنترول و کاهش امراض و افات نباتی باشد، باید آنعده از نباتات در تناوب جا داده شود که از یکطرف مقاومت خوب داشته باشد، از جانبی هم امراض مشترک با نبات نداشته باشد.

اگر هدف تنظیم و استفاده از آب باشد نباتات در کار است که ریشه های عمیق داشته و به آب و آبیاری کمتر ضرورت داشته باشد.

در صورتیکه بواسطه زرع نباتات مزرعه ئی مانند غله جات مزرعه پراز گیاهان هرزه شد باید پس ازآن به زرع نباتاتی پرداخت که گیاه هرزه راکم کند مانند نباتات علوفه یئ که بوسیله سایه خود از نمویی، علفهای هرزه ممانعت مینماید و یا لبلبو و کچالو که بواسطه نرم نمودن و خیشاوه نمودن که ضرور کشت آنها ست گیاهان هرزه ریشه کن میشود.

اگر چه اهداف اصلی طوریکه تذکر دادم در تناوب زراعتی نظر به هدفمندی مشخص می شود اما در جا دادن نباتات دو مشیمه (legumes) مانند رشقه ،شبدر، باقلی،لوبیا،سایوبین وغیره در تناوب زراعتی اهمیت خاص دارد زیرا نباتات لگیومی زمین را پر بار و غنی ساخته یعنی موجودیت و تولید غده های ریشه ویی و به کمک باکتریا که تولید نایتروجن مینماید که این امتیازات در نباتات دو مشیمه موجود بوده ،بنا براین هرگاه بعد از آنها مثلاًغله جات (مانند) جو،گندم،جواری،برنج) کشت شود . غله از مواد غذائی یعنی نایتروجن که جزء عمده مواد غذائی نباتات میباشد استفاده خواهد کرد.

از اینکه بسیاری زارعین از عملکرد و تطبیق مسایل اگرو تخنیکی به اساس سفارش های علمی در مزرعه عاجز اند و از مزایای و اهمیت رعایت تناوب زراعتی بطور نسبی و یا بطور کامل بی خبر و کم معلومات اند بنااً در جلوگیری از تخریب خاک،کنترول امراض و افات ، گیاهان هرزه، مواد عضوی وغیره مسایل تخنیکی و علمی زارعین را آگاهی داده تا در این راستا مهارتهای فنی و تکنالوجیکی آنها ارتقاء کرده و در تطبیق این امر موفق و کامگار گردند . ورنه از زحمات خود بهره گیری خوب کرده نمی توانند و در شرایط کنونی محققین کشور نباید نادیده گرفت و یا آنرا به صفت یک ممثل تنویر کنند در اذهان دهاقین به سطح کشور جا داد. و از طریق پروسه تحقیقات علمی و قطعات نمایشی در صدر برنامه های روز تحت غور قرار داد این عملیه را طوری ذهن نشین اذهان زارعین کرد تا بتوانند با استفاده از اساسات آن استفاده اعظمی نمایند و این کار کار تحقیقات و ترویج است امید در ین راستا مصدر خدمت بیشتر به زارعین سر زمین خود شوند.ارسال توسط سید علیرضا هاشمی

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت